Si la notificació va dirigida a més d’un destinatari, apareixerà l’opció de marcar el check “Comparteixen una única notificació”. Marcar o desmarcar aquesta opció implica el següent:

  • Si no es marca el check: Es crea N notificacions (N ID’s diferents) i cada una d’elles està dirigida a un sol destinatari
  • Si es marca el check: Es crea una única notificació (un únic ID) dirigida a N destinataris. Tots rebran l’avís i qualsevol d’ells podrà acceptar-la, però un cop s’accepti o rebutgi per un usuari la resta ja només podrà visualitzar-la. L’ens veurà l’estat de la notificació del primer destinatari que l’ha acceptat.

En aquest sentit, si el que l’ens vol és saber l’estat de les notificacions enviades a tots els destinataris, has de tenir present fer la notificació de la primera manera indicada, es a dir, creant N notificacions per a N destinataris.

image-2020-11-11t09-27-03-006z__1_.png

Nota: Aquesta informació no es veurà reflectida a la informació de la notificació.

Per esbrinar-ho pots accedir a l’e-NOTUM i comprovar si es veuen N notificacions (N ID’s diferents) que voldrà dir que no es va marcar el check. I si es veu una única notificació (únic id) per a tots els destinataris voldrà dir que sí.