El Gestor d’usuaris d’EACAT del teu ens haurà de donar d’alta els usuaris que hagin d’accedir amb els permisos del servei e-NOTUM que necessiteu. Es poden definir dos rols diferents:

  • Empleat: podrà crear/consultar notificacions en el departament que se li hagi assignat i consultar els informes diaris. No podrà consultar ni cercar notificacions de departaments als que no estiguin assignats.
  • Gestor: s’ocuparà de tota la configuració de l’ens i departaments de cada ens. Per tant, aquest rol podrà modificar les dades del seu organisme i crear departaments, crear plantilles de notificacions i peus de recurs i per últim assignar usuaris amb el rol Empleat als departaments que pertoquin dins del seu ens. (Més informació: Configuració e-NOTUM). Els gestors no tenen accés al contingut de les notificacions si no tenen el rol empleat addicionalment.