Com definir l’idioma de la pàgina d’accés a les notificacions?

La pàgina d’accés a les notificacions per part dels ciutadans, està disponible en 4 idiomes (català, castellà, occità i anglès). Per definir l’idioma d’accés a la pròpia URL només cal afegir la etiqueta corresponent a aquest, com s’indica a l’exemple de sota (&locale=).

  • Català

https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=ca

  • Castellà

https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=es

  • Occità

https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=oc

  • Anglès

https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=en

Com podem personalitzar els peus de recurs a l’e-NOTUM?

L’usuari de l’entitat amb permisos de gestor, pot accedir a l’apartat “Configuració” i crear nous peus de recurs des de l’opció “Peu de recurs”.

captura_33.png

Es pot veure el llistat de Peu de recurs que té l’ens predefinit i crear-ne de nous prement +. També es poden editar o esborrar.

captura_37.png
captura_39.png
Podem personalitzar les plantilles de correu de l’e-NOTUM?

Els missatges de correu electrònic i de SMS es poden personalitzar mitjançant plantilles. Al següent enllaç trobaràs totes les indicacions per tal de realitzar aquests canvis així com plantilles d’exemple que actualment utilitza l’aplicació en els 4 idiomes i tipus d’enviament suportats: https://github.com/ConsorciAOC/eNotum/blob/master/plantilles/README.md

En el cas de notificacions des del portal EACAT, veure l’apartat “Gestió d’avisos” dins de l’apartat “Opcions de configuració” a la FAQ: https://www.aoc.cat/knowledge-base/notificacions-le-notum-amb-acces-des-deacat/idservei/enotum/

Permet e-NOTUM gestionar el concepte de “dies de cortesia”?

A nivell de l’AEAT existeixen els “dies de cortesia”, pels quals l’interessat assenyala un període de 30 dies durant el qual no se li practiquen notificacions; però això només aplica per a les notificacions en l’àmbit de l’AEAT. Està regulat a una norma específica (el RD 1363/2010, de 29 d’octubre), i no existeix un equivalent a la normativa de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Sense perjudici de que eNOTUM no dona cobertura als procediments tributaris de l’AEAT, és transparent per als destinataris de les notificacions i no tindria sentit permetre-ho des del servei perquè no tenim interacció amb els interessats (si no recollim el seu consentiment per a la pràctica de notificacions electròniques, tampoc consultem sobre els dies de cortesia).

En aquest sentit, si un ens considera que pot instaurar els dies de cortesia en l’àmbit dels seus procediments, el que hauria de fer és recollir el consentiment de l’interessat per la seva banda i, en tal cas, abstenir-se de practicar la notificació en els dies indicats.

Llibreta de destinataris

El servei e-NOTUM ofereix una llibreta de destinataris que permet guardar les dades dels destinataris habituals de les notificacions que realitza l’ens i, per tant, s’evita haver d’introduir totes les dades d’aquests destinataris cada cop que es fa una notificació nova.

Per accedir a aquesta funcionalitat, cal clicar Configuració > Destinataris en el menú lateral esquerre, i això obre una finestra nova que ens permet crear Nous destinataris.

captura_27.png

Cal fer clic al símbol de + i això obre una pantalla nova per introduir les dades d’un nou destinatari.

captura_25.png
captura_26.png

Omples les dades i fas clic a desar.

La pantalla també permet editar les dades del Destinatari o bé Eliminar-lo.

captura_31.png

Un cop creat el destinatari, aquest es podrà agrupar en un o més grups si és necessari.

captura_28.png

Cal anar al menú lateral esquerre Grups i s’obre una nova pantalla. Si és prem + s’obre nova pantalla per tal de crear un nou Grup.

captura_32.png

Per afegir nous destinataris al grup, cal prémer el símbol que hi ha al costat del destinatari (+persona) i s’afegeix al grup.

captura_29.png

Es desa i el grup apareix a la relació de grups creats. Els usuaris només podran veure els destinataris i grups d’usuaris que s’hagin creat pels departaments que tingui permisos d’accés.

captura_30.png
Opcions de Configuració

L’e-NOTUM ofereix algunes opcions de configuració del servei, la qual cosa permet que cada ens pugui personalitzar-lo segons les seves necessitats. Per accedir a aquestes opcions, cal clicar a Configuració en el menú lateral esquerre i s’obre un desplegable.

captura_33__1_.png

Gestió de backoffices

Es pot crear nous backoffices prement + i editant els camps.

captura_35.png
captura_36.png

Gestió dels Peus de recurs i del Cos de la notificació

Es pot veure el llistat de Peu de recurs i de Cos de notificació que té l’ens predefinit i crear-ne de nous.

captura_37__1_.png
captura_38.png

Per crear-ne de nous, cal premer + i s’obrirà una nova pantalla.

captura_39__1_.png
captura_40.png

Organismes

Permet la creació de departaments dins de l’ens. Quan es crea un departament nou dins d’un organisme, aquest hereta les característiques de l’ens pare i només cal configurar: id Ens (que podem posar el que vulguem) i Certificat cedit (que cal marcar si s’ha cedit el certificat al Consorci AOC o bé s’utilitzarà el del Consorci AOC per a la signatura de les evidències)

captura_41.png

Una vegada creat un Departament, aquest no es podrà eliminar per part de l’usuari . Es pot sol·licitar l’eliminació d’un departament a través de petició de suport, sempre i quan aquest departament no hagi emès cap notificació, si s’ha emès alguna notificació el departament no es podrà esborrar, ja que implicaria també que s’esborrés la notificació.

Gestió d’accés

Amb aquesta nova funcionalitat es permetrà que cada usuari del servei eNOTUM, només pugui tenir accés a les notificacions del departament al qual pertany.

L’usuari amb rol GESTOR podrà associar una persona a un departament. A partir d’aquell moment aquesta persona només tindrà accés al departament al qual estigui associat. Una persona pot pertànyer a un o a més d’un departament. El rol Gestor a més d’assignar una persona a un departament, també li assigna un departament per defecte

En l’exemple que s’exposa a continuació:

captura_42.png

L’usuari amb NIF (fictici) 23232323T només pot accedir a les notificacions dels departaments (ficticis) Consorci Administració Oberta de Catalunya, de Contractació i de TEST.

Quan aquest usuari accedeixi a EACAT per a consultar o crear notificacions i/o comunicacions, inicialment estarà assignat a un departament per defecte, d’entre tots els que pot tenir assignat:

Departament per defecte:

captura_43.png

Si vol canviar de departament:

captura_44.png

Gestió d’avisos

Per altra banda, també es poden gestionar les plantilles d’avisos de les plataformes a “Gestió d’avisos” del marge lateral esquerre.
captura_34.png

L’eNOTUM permet avisar a l’interessat en el moment en què es diposita una notificació/comunicació. Aquests avisos poden ser per correu electrònic i/o per sms. Aquests avisos, l’eNOTUM els envia utilitzant una plantilla d’avís.

Tot i que l’enotum ja disposa d’un joc de plantilles per defecte i és el que majoritàriament s’està utilitzant, és possible que per a casos concrets, l’ens pugui utilitzar uns altres formats/plantilla d’avís.

** IMPORTANT: la creació d’aquestes plantilles requereix un tècnic en tecnologia HTML així com assegurar la compatibilitat de la plantilla amb diferents clients de correu electrònic. El Consorci AOC no dóna suport per a aquestes tasques.

No ha variat la funcionalitat que s’està oferint ara respecte a la que ja teníem a l’anterior versió, tret que s’ha afegit un editor per tal de modificar, el text i els camps que referencien valors de les notificacions, tant a les plantilles de correu electrònic com a les dels SMS.

captura_45.png

Detall de com es veu la modificació/creació de la plantilla del missatge per SMS:

captura_45.png

Detall de com es veu la modificació/creació de la plantilla del missatge per correu electrònic:

captura_47.png

En aquest cas, per a cada tipus de missatge, es permet:

captura_48.png
  • Descarregar la plantilla en format HTML.
  • Carregar una nova plantilla en format HTML.
  • Fer una Vista prèvia, a partir d’unes dades fictícies, per a veure com queda la plantilla carregada

Tant per a les plantilles SMS com per a les plantilles de correu electrònic, sempre es poden carregar les plantilles per defecte que disposa l’eNOTUM. Les plantilles per defecte de l’eNOTUM no es poden modificar.

** IMPORTANT: Per a utilitzar les plantilles, caldrà que quan es crea una nova notificació/comunicació indicar quina és la plantilla que es vol utilitzar. Si no s’indica cap plantilla, l’eNOTUM utilitza les que té definides com a plantilles per defecte

Gestió del missatge d’avís.

Tant a les comunicacions com a les notificacions, al missatge que s’envia via correu electrònic, hi ha un text que correspon a la introducció de l’enviament. El missatge que hi ha per defecte és:

captura_49.png

Amb aquesta nova funcionalitat es permet que el camp @@EMAIL_BODY@@ que s’utilitza a les plantilles de correu electrònic, pugui contenir un altre text i que estigui també en qualsevol dels 4 idiomes que gestiona l’eNOTUM.