Si detecteu que una notificació electrònica és errònia o improcedent, podeu anul·lar-la, amb independència de l’estat en què es trobi (pendent d’acceptació, acceptada o rebutjada).  

Un cop anul·lada, la notificació electrònica constarà a l’espai de gestió del vostre ens (en estat anul·lada), però no serà visible des del portal ciutadà d’e-NOTUM. El destinatari de la notificació no rebrà cap avís sobre l'anul·lació.

Tingueu en compte, però, que l’anul·lació de les notificacions està prevista per aquells casos on, per exemple, s’aprecien errors materials o aritmètics en l’acte administratiu objecte de notificació, errors en les persones destinatàries mateixa o la concurrència de causes de nul·litat de ple dret, circumstàncies vinculades al procediment administratiu.  

És a dir, l'anul·lació tècnica de la notificació és una qüestió funcional que no eximeix a l’òrgan que practica la notificació de justificar la decisió d’anul·lar-la segons correspongui (per exemple, en un acte o resolució administratius). 

 

Com anul·lo una notificació des de les pantalles EACAT?

Accediu al llistat de les notificacions i cerqueu aquella que vulgueu anul·lar.

anul_lacio_1.png

anullacio_2.png

Feu clic al botó "Anul·lar"

anullacio_3.png

Indiqueu el motiu d'anul·lació (és obligatori)

anullacio_4.png

La notificació quedarà anul·lada.

anullacio_5.png

Com anul·lo una notificació via integració?

En relació amb els ens usuaris del servei que facin servir la modalitat d’integració, durant el primer trimestre del 2023 oferirem la nova versió de missatgeria e-NOTUM 4.0 que incorporarà entre altres, aquesta nova funcionalitat.

En aquest sentit, doncs, ara mateix, per tal d’anul·lar una notificació us oferim dues opcions:

  • Realitzar-la via pantalles EACAT: caldrà que l’usuari tingui el rol empleat al departament on s’ha creat la notificació a anul·lar (i seguir els passos descrits a l'apartat anterior)
  • Realitzar-la (transitòriament) obrint petició al Centre d'Atenció a l'Usuari: indicant el número de notificació a anul·lar i el motiu de l’anul·lació.