Si detecteu que una notificació electrònica és errònia o improcedent, podeu contactar amb el CAU de l’AOC per anul·lar-la, amb independència de l’estat en què es trobi (pendent d’acceptació, acceptada o rebutjada).  

Heu d’obrir una petició de suport facilitant l’ID de la notificació i indiqueu de forma clara que es tracta d’una anul·lació. Quan el CAU finalitzi la realització de les tasques necessàries, la notificació electrònica constarà a l’espai de gestió del vostre ens (en estat anul·lada), però no serà visible des del portal ciutadà d’e-NOTUM. 

Tingueu en compte, però, que l’anul·lació de les notificacions està prevista per aquells casos on, per exemple, s’aprecien errors materials o aritmètics en l’acte administratiu objecte de notificació, errors en les persones destinatàries mateixa o la concurrència de causes de nul·litat de ple dret, circumstàncies vinculades al procediment administratiu.  

És a dir, la petició de suport al CAU és una qüestió funcional que no eximeix a l’òrgan que practica la notificació de justificar la decisió d’anul·lar-la segons correspongui (per exemple, en un acte o resolució administratius).