Què és una comunicació electrònica?

El servei e-NOTUM ofereix la possibilitat de fer comunicacions electròniques que no siguin notificacions, és a dir, qualsevol tipus de comunicació que des de l’administració es vulgui fer als interessats, però que per procediment administratiu no calgui que s’hagi de notificar de forma fefaent.

En aquests casos, l’administració pot utilitzar el servei e-NOTUM per fer aquest tipus de comunicacions, que tenen les característiques següents:

  • Una comunicació electrònica es podrà fer servir sempre que l’administració hagi de fer una comunicació a un interessat que per procediment adminsitratiu no requereixi una notificació fefaent
  • La comunicació electrònica no ha de complir els requisits legals de la notificació electrònica (veieu l’apartat Marc normatiu de la notificació electrònica)
  • El sistema acredita la data i hora en què la comunicació es posa a disposició de l’interessat. Per tant, es pot utilitzar en totes aquelles comunicacions en què calgui tenir constància que se li ha comunicat a l’interessat en un determinat dia i hora, però no calgui tenir constància de si l’interesat ha accedit o no al seu contingut
  • L’accés (o no accés) al contingut de la comunicació no té efectes jurídics

En resum, el servei de comunicacions electròniques és un complement al servei de notificacions electròniques, que permet fer servir la mateixa bústia de notificacions per dipositar tot tipus de comunicacions que no tinguin la categoria de notificacions electròniques.

Quan es pot fer una comunicació, en comptes d’una notificació?

Sempre que l’administració hagi de realitzar una comunicació – que legalment no requereixi que s’efectuï com a notificació – i que es necessiti tenir constància de forma fefaent de la data i hora en què s’ha posat a disposició de l’interessat. Per exemple, un cas d’ús típic és la convocatòria d’òrgans col·legiats.

Quins efectes jurídics té la comunicació electrònica?

La comunicació electrònica s’ha dissenyat perquè jurídicament es pugui demostrar fefaentment la data i hora en què la comunicació s’ha posat a disposició de l’interessat.

No puc definir els dies d’accés a una comunicació. Quin és el motiu?

En el formulari de creació de notificacions cal definir els dies d’accés a la notificació, però en el cas de les comunicacions, aquest camp s’ha eliminat.

Això és així, donat que, en el cas de les comunicacions l’accés o no a la mateixa en un termini determinat no té conseqüències jurídiques, com en el cas de les notificacions.