Si ja has rebut la comunicació de confirmació d’alta al servei e-NOTUM:

  • Has de publicar la URL d’accés als ciutadans i empreses destinataris de les notificacions al web corporatiu del teu ens. (Més informació: Quina és la URL de l’e-NOTUM que hem de tenir publicada al nostre web?)
  • El Gestor d’usuaris d’EACAT del teu ens haurà de donar d’alta els usuaris que hagin d’accedir amb els permisos del servei e-NOTUM que necessiteu. Es poden definir dos rols diferents:
      • Empleat: podrà crear/consultar notificacions en el departament que se li hagi assignat i consultar els informes diaris. No podrà consultar ni cercar notificacions de departaments als que no estiguin assignats.
      • Gestor: s’ocuparà de tota la configuració de l’ens i departaments de cada ens. Per tant, aquest rol podrà modificar les dades del seu organisme i crear departaments, crear plantilles de notificacions i peus de recurs i per últim assignar usuaris amb el rol Empleat als departaments que pertoquin dins del seu ens. (Més informació: Configuració e-NOTUM). Els gestors no tenen accés al contingut de les notificacions si no tenen el rol empleat addicionalment.
  • El gestor o gestors del servei hauran de configurar l’ens, els departaments i els usuaris de cada departament: (Més informació: Configuració e-NOTUM).

Consulta enllaços i documents d’utilitat: