En aquest apartat, repassarem el concepte de notificació des d’un punt de vista jurídic, i veurem quines són les característiques específiques de la notificació quan aquesta es practica per mitjans electrònics, és a dir, quan fem una notificació electrònica. Veurem també quin és el marc normatiu que regula la notificació electrònica, i analitzarem quins són els beneficis i potencials estalvis per a les administracions, els ciutadans i les empreses pel fet d’utilitzar el mitjà electrònic.

1. La notificació en el procediment administratiu

La regulació general de les notificacions està continguda als articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Aquesta conté: el concepte de notificació, les condicions de validesa i contingut, la relació entre eficàcia i notificació, supòsits en els que és obligatòria practicar-la per mitjans electrònics, el termini per cursar-la, el seu contingut mínim i els efectes de les notificacions defectuoses.

Estableix que han de notificar-se als interessats les resolucions i els actes administratius que afectin els seus drets i interessos, i practicar-les dins el termini de 10 dies a partir de la data en què es dicta l’acte (article 40.2 de la mateixa llei).

Tota notificació ha de contenir com a mínim :

 • El text íntegre de la resolució.
 • Peu de recurs: amb indicació de si és definitiu o no en la via administrativa, l’expressió dels recursos que siguin procedents, l’òrgan davant el qual s’han de presentar els possibles recursos i el termini per a interposar els recursos (sens perjudici que els interessats en puguin exercir, si s’escau, qualsevol altre que estimin procedent).

Els elements per a la validesa de la notificació s’enumeren al següent apartat.

2. Característiques de la notificació electrònica

Podem definir la notificació electrònica com la pràctica d’una notificació per mitjans electrònics, amb els mateixos efectes jurídics que la notificació tradicional en paper.

Les seves característiques específiques són:

Preferència mitjans electrònics Totes les notificacions que es practiquin en paper hauran de posar-se a disposició dels interessats a la seu electrònica de l’organisme, per a que hi accedeixin de forma voluntària (article 42.3 Llei 39/2015).
Obligatorietat L’article 14.2 Llei 39/2015 enumera els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions públiques. En el mateix sentit, disposa que, per reglament, podran obligar a altres col·lectius a comunicar-s’hi utilitzant només mitjans electrònics (amb motiu de la seva capacitat econòmica o tècnica o altres motius acreditats tinguin garantit l’accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris).
Consentiment Es requereix que l’interessat no obligat assenyali aquest mitjà com preferent o hagi consentit la seva utilització.
Acreditació fefaent El sistema de notificació ha de permetre acreditar l’enviament o posada a disposició, la recepció o accés per l’interessat (o el seu representant), de les dates i hores, del contingut íntegre i de la identitat fidedigna del remitent i el destinatari.

 

L’acreditació de la notificació, que inclourà tots aquests elements, formarà part de l’expedient administratiu.

Enviament d’avisos Caldrà enviar un avís a l’interessat informant-lo que té a la seu electrònica té a la seva disposició una notificació. Aquest serà un sms o correu electrònic, sempre que es tingui constància d’aquestes dades.

 

-Pràctica de la notificació: La notificació s’entén practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut.

Rebuig de la notificació Havent-hi constància de la posada a disposició de la notificació, transcorrin 10 dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’ha d’entendre que s’ha rebutjat, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi. Els efectes de considerar que la notificació s’ha rebutjat són de conformitat amb l’establert en l’article 41.5 Llei 39/2015, que es farà constar a l’expedient (especificant-ne les circumstàncies de l’intent de la notificació), es tindrà per efectuat el tràmit i es podrà continuar el procediment.
3. Marc normatiu de la notificació electrònica

Des del punt de vista jurídic, la notificació electrònica – així com les seves característiques– es troben regulades en el següent marc normatiu:

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques
  • Articles 41 i 43 → Regulació de les condicions generals per a la pràctica de les notificacions i de la pràctica de les notificacions per mitjans electrònics
  • Article 42.1 → Posada a disposició a la seu electrònica de totes les notificacions practicades en paper
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques a Catalunya
  • Articles 43, 56 i 57 → Regulació de les comunicacions electròniques, de la pràctica de la notificació i dels requisits tècnics necessaris
 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
  • Article 13 → Dret de ciutadans i empreses a un espai personalitzat on accedir a les comunicacions i notificacions trameses per part de l’administració
 • Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
  • Article 151 → Regulació de la resolució i notificació de les adjudicacions
  • Disposició Addicional 15a. → Regulació dels mitjans de comunicació utilitzables en els procediments que regula la Llei
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària
  • Article 60 → Domicili i Adreça Electrónica Viària (DEV) dels titulars d’una autorització administrativa
  • Article 90 → Pràctica de la notificació de la denúncia
 • Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics
  • Article 41 – Especifica el nucli d’informació de caràcter procedimental que s’ha de remetre en les comunicacions administratives als interessats per mitjans electrònics.
  • Article 42 – Es detallen aspectes de la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics.
  • Article 43 – Completa la regulació de l’avís de posada a disposició de la notificació habilitant la creació de bases de dades de contacte electrònic.
  • Articles 44 i 45 – Es concreten aspectes materials i operatius en relació amb la pràctica de la notificació a través de la DEHU i de la notificació-e a seu-e o seu-e associada, tant amb relació al procediment com a efectes i validesa de les mateixes.
4. Beneficis i estalvi amb la notificació electrònica

La notificació electrònica ens ofereix la possibilitat de guanyar en eficiència i en eficàcia respecte a la notificació tradicional en paper.

Els problemes d’eficiència de la notificació en paper, i que fa que els terminis per practicar la notificació s’allarguin més enllà del que seria desitjable, són els següents:

 • L’interessat no sempre es troba al seu domicili
 • Quan l’interesat no es troba en el seu domicili, cal reintentar la notificació una altra vegada en un horari diferent, durant els 3 dies següents al primer intent
 • Si no es pot efectuar la notificació, cal publicar-la en el tauler d’edictes i Butlletí Oficial que correspongui

Respecte els problemes d’eficàcia de la notificació en paper, en molts casos no s’aconsegueix fer conèixer a l’interessat l’acte notificat, perquè malgrat que la publicació en el tauler d’edictes o Bulletí Oficial serveixi al procediment administratiu per considerar la notificació com a practidada, la realitat és que molts interessats no se n’assabentaran de l’existència de la notificació i, per tant, el contingut de la notificació no serà conegut pels interessats.

En aquest apartat veurem com la notificació electrònica ens permet millorar en eficiència – estalviant temps i diners – i guanyar en una major eficàcia de la notificació.

 4.1. Millora d’eficiència i eficàcia

La notificació electrònica permet a les administracions públiques guanyar en eficiència i eficàcia a l’hora de practicar notificacions, ja que aconsegueixen que un major nombre d’interessats se n’assabentin del contingut de la notificació i alhora estalvien temps i diners en el procés, tal i com expliquem a continuació.
Estalvi de temps

Reducció substancial del temps de resolució dels procediments administratius

 • Immediatesa en la notificació, i també en la seva acceptació o rebuig, pel fet que l’interessat pot accedir al seu contingut des de qualsevol lloc i a qualsevol hora
 • Limitació temporal a 10 dies com a màxim del temps d’acceptació o rebuig d’una notificació. Ja no cal fer reintents ni posteriors publicacions a buttletins oficials en cas de no poder practicar la notificació

Estalvi de costos directes i indirectes

 • Estalvi aproximat d’entre 3 i 6 euros per notificació
 • S’eliminen les despeses de material d’oficina (paper, impressora, tinta, etc.)
 • S’eliminen les despeses associades als correus postals certificats
 • S’estalvia temps de les persones de l’organització
 • Quan s’utilitza el servei e-NOTUM per fer les notificacions electròniques, les administracions públiques catalanes s’estalvien el cost de manteniment del sistema, atès que el Consorci AOC es fa càrrec d’aquesta despesa

Major eficàcia notificadora

L’administració aconsegueix practicar la notificació en un major nombre de casos respecte a la notificació tradicional en paper

 • L’interessat rep avisos informals per correu-e i SMS que l’informen que disposa d’una notificació electrònica
 • Fàcil accés al contingut de la notificació, pel fet que l’interessat pot accedir-hi des de qualsevol lloc i a qualsevol hora

 4.2. Estalvi per a ciutadans i empreses

Si bé la notificació electrònica representa una oportunitat perquè les administracions públiques estalvïin temps i diners incrementant la seva eficiència i eficàcia en la pràctica de les notificacions, tal i com hem vist en el punt anterior, també cal tenir en compte que la utiltizació del canal electrònic per accedir a les notificacions suposa una sèrie de beneficis per a ciutadans i empreses, que són els següents:

Reducció del temps en què el ciutadà i/o l’empresa s’assabenta del contingut de la notificació

Això és degut a que en el moment que l’administració genera la notificació electrònica, el ciutadà se n’assabenta mitjançant un correu-e i/o SMS d’avís, la qual cosa li permet accedir a la notificació gairebé immediatament després que aquesta hagi estat generada. Això és especialment interessant en el cas de les multes de trànsit, ja que habitualment s’estableixen bonificacions de fins al 50% si es paga en un període de temps relativament curt des de l’instant en què es notifica.

Estalvi de temps i diners en desplaçaments

En la notificació en paper és habitual no trobar al destinatari de la notificació en el seu domicili habitual i el carter sovint deixa un paper a la seva bústia perquè passi a recollir la notificació a l’oficina de Correus en una franja horària determinada. Això implica una pèrdua de temps per part del ciutadà, que ha de buscar temps dins o fora de l’horari laboral per poder-la recollir, i també pot implicar un cost econòmic si el desplaçament a l’oficina de Correus l’ha de fer en cotxe o en transport públic. Amb la notificació electrònica, en canvi, el ciutadà pot accedir al seu contingut des de qualsevol lloc i en qualsevol franja horària des del moment en què es genera la notificació, sense necessitat de fer cap desplaçament.