Al servei e-NOTUM s’han definit 5 estats en què es pot trobar una notificació, des que es posa a disposició de l’interessat, fins que és acceptada o rebutjada per aquest***. A la següent taula es detallen tots els estats de les notificacions a l’e-NOTUM, amb la descripció i els efectes jurídics aplicables en cada cas:

taula-1-1.jpg

Nota sobre estat “practicada”: quan la notificació està configurada  amb el check “comparteixen una única notificació” qualsevol dels N destinataris que l’accepti ja farà que aquesta quedi practicada.

Nota***: prèviament a la posada a disposició, la notificació passa per l’estat ¨Registrada”. Abans de dipositar-se, és a dir abans de posar-se a disposició del destinatari, una notificació es registra.

Les notificacions electròniques tenen un estat inicial i un estat final, i el període de temps que transcorre des de l’estat inicial fins a l’estat final està limitat a 10 dies, que és el límit de temps que té l’interessat per accedir al contingut de la notificació, tal i com hem vist en l’apartat on hem explicat les característiques de les notificacions electròniques. El diagrama de flux dels canvis d’estat de la notificació electrònica es mostra a continuació:

Estats-duna-notificacio2-1.jpg